pannaxnikt

85 tekstów – auto­rem jest pan­naxnikt.

Od­kryłam dlacze­go stra­ciłeś zdol­ność kocha­nia - ty po pros­tu za bar­dzo przyz­wyczaiłeś się do samotności. 

myśl • 5 stycznia 2016, 01:03

* z poz­dro­wieniami dla moich pseudo-przyjaciół.

Kiedy się o Was* pa­nicznie boję, pot­ra­fię w każdej chwi­li rzu­cić wszys­tko i od­szu­kać ja­kiego­kol­wiek zna­ku Wasze­go życia. Na­wet jeżeli nie ma ta­kiego pot­rze­by i o to [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 czerwca 2015, 15:58

Chciałabym, aby ludzie nie uk­ry­wali i po­kaza­li mi swoją złości, która wy­wołana jest prze­ze mnie. Tyl­ko wte­dy zro­zumiem, gdzie po­pel­ni­lam błąd.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 marca 2015, 10:48

Poz­dra­wiam wszys­tkich tych, którym naj­bliższe dni za­powiadają się nie naj­le­piej z po­wodu roz­wa­lone­go ser­duszka. Poz­dra­wiam również tych, których ser­duszko sie ra­duje. Jed­nak naj­bar­dziej poz­dra­wiam tych, którym ser­ce służy tyl­ko do pom­po­wania krwi, bo to oni naj­bar­dziej pot­rze­bują, aby się za nich modlic. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 lutego 2015, 12:30

Cza­sami mam wrażenie, że większość ludzi to po pros­tu emoc­jo­nal­ne niedorozwoje.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 lutego 2015, 14:30

-To jest dla słabych.
-Czy­li coś dla mnie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 grudnia 2014, 14:03

Prob­le­my są mi tak pot­rzeb­ne jak fa­cetom podpaski. 

myśl • 23 listopada 2014, 19:04

Czuję się jak gówno. Na do­datek ta­kie podeptane.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 listopada 2014, 19:03

Wiesz, po­dob­no związek bu­duje się na zaufa­niu. Jeśli nie ma zaufa­nia – nie ma też związku. To praw­da, że w miłości przeg­ry­wa ten, które­mu bar­dziej za­leży. To chy­ba je­dyne rac­jo­nal­ne wytłumacze­nie mo­jej klęski. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 listopada 2014, 12:15

Jeżeli pos­ta­wiles so­bie cel, by dojść na sam szczyt - nie płacz te­raz, ze jest ciężko. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 listopada 2014, 13:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

7 kwietnia 2016, 23:39Yankes sko­men­to­wał tek­st Odkryłam dlacze­go stra­ciłeś zdol­ność [...]

5 kwietnia 2016, 23:46pannaxnikt sko­men­to­wał tek­st Odkryłam dlacze­go stra­ciłeś zdol­ność [...]

5 stycznia 2016, 22:03Yankes sko­men­to­wał tek­st Odkryłam dlacze­go stra­ciłeś zdol­ność [...]

5 stycznia 2016, 01:03pannaxnikt do­dał no­wy tek­st Odkryłam dlacze­go stra­ciłeś zdol­ność [...]

19 czerwca 2015, 02:04krysta sko­men­to­wał tek­st * z poz­dro­wieniami dla [...]

19 czerwca 2015, 01:49krysta sko­men­to­wał tek­st * z poz­dro­wieniami dla [...]

19 czerwca 2015, 01:34pannaxnikt sko­men­to­wał tek­st * z poz­dro­wieniami dla [...]

15 czerwca 2015, 16:28VioletEye sko­men­to­wał tek­st * z poz­dro­wieniami dla [...]

15 czerwca 2015, 15:58pannaxnikt do­dał no­wy tek­st * z poz­dro­wieniami dla [...]

2 kwietnia 2015, 01:07pannaxnikt wy­powie­dział się w wątku A prze­cież nie jes­teśmy [...]